Turkije krijgt beloning voor slecht rapport

Gisteren sprak het Europees Parlement zich uit over het ‘vooruitgangsrapport 2013’ over de Turkse toetredingsgesprekken, al geniet het wellicht de voorkeur om in dit verband te spreken van een achteruitgangsrapport.

Net zoals de voorgaande jaren is er immers sprake van ernstige schendingen van de vrije meningsuiting, de rechten van niet-moslims en de positie van de vrouw. Gelet op het corruptieschandaal waarin de Turkse regering is verwikkeld, en de daarmee gepaard gaande zuiveringsoperaties in politionele en gerechtelijke kringen, alsmede de verscherping van de (internet)censuur, is nu reeds duidelijk dat het ‘vooruitgangsrapport 2014’ er zo mogelijk nog slechter zal uitzien.

Alhoewel bij de start van de toetredingsgesprekken meermaals uitdrukkelijk gezegd werd dat ze op ieder moment konden worden opgeschort of afgebroken als zou blijken dat de kandidaat-lidstaat op flagrante wijze de regels overtrad, gebeurde dat tot op heden niet. Integendeel: als het van de EU afhangt, worden zelfs twee nieuwe hoofdstukken in de onderhandelingen geopend in de wel bijzonder ijdele hoop om Turkije op die manier “opnieuw op het rechte pad te krijgen.” Daarmee breekt de EU niet alleen haar plechtige belofte tegenover de Europese publieke opinie, maar zet ze ook de wereld op zijn kop en wordt de Turkse regering voor haar ondemocratische optreden beloond. 

Hoe men het ook draait of keert: ook meer dan acht jaar na de start van de toetredingsonderhandelingen blijft Turkije mijlenver verwijderd van de Europese minimumstandaarden. Als het Aziatische land de voorbije jaren al een weg heeft afgelegd, is dat er één achteruit en verder wég van Europa.

Als de EU haar geloofwaardigheid niet helemaal wil kwijtraken, kan ze dan ook maar één zaak doen: de toetredingsonderhandelingen eindelijk en definitief stopzetten.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

FRONTEX GEDEGRADEERD TOT VEERDIENST VOOR ILLEGALEN

EU ZENDT OPNIEUW VERKEERD SIGNAAL UIT

Afgelopen week keurde de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement regels goed voor de werking van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Daarin wordt onder meer duidelijk bepaald dat schepen met illegale immigranten niet mogen worden onderschept en gedwongen teruggestuurd. Samengevat komt het erop neer dat aan de bemanning van dergelijke schepen enkel nog vriendelijk mag worden gevraagd niet illegaal de territoriale wateren van een EU-lidstaat binnen te varen, wat uiteraard bijzonder weinig indruk zal maken.
Illegale immigranten weten nu reeds dat, eens ze erin geslaagd zijn voet aan wal te zetten op Europese bodem, de kans groot is dat ze ook kunnen blijven. Uit cijfers van de Spaanse politie bleek eerder dat amper 10 procent van de illegale Afrikaanse immigranten wordt gerepatrieerd. Niet minder dan 80 procent verdwijnt in de illegaliteit om door te reizen naar andere EU-lidstaten en er bij een of andere regularisatieronde zijn kans te wagen. Er hoeft geen tekeningetje bij om te illustreren dat hiermee bezuiden de Middellandse Zee de indruk wordt gewekt dat het wel degelijk lonend is om de overtocht te wagen.
Met haar beslissing zal die indruk nog worden versterkt en dreigt het Europese grensbewakingsagentschap definitief te worden gedegradeerd tot een veerdienst voor illegale immigratie. Voor gewetenloze mensensmokkelaars, schept de nieuwe aankondiging bovendien geweldige mogelijkheden en opportuniteiten.
Hoe men het ook draait of keert: het menselijk reservoir dat naar Europa wil, is vrijwel onbeperkt. Tussen West-Afrika en het Midden-Oosten wachten geen tienduizenden of zelfs honderdduizenden, maar miljoenen op een gunstige gelegenheid om naar onze contreien af te zakken. Europa kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen fundamenten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in het gedrang te brengen. Een land – en bij uitbreiding een continent – heeft niet alleen het recht om zijn grenzen te beschermen; het heeft tegenover zijn eigen burgers ook de plicht dat te doen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

N-VA wil grenzen open voor Roemenen, Bulgaren en Kosovaren

Twee weken geleden uitte de Antwerpse N-VA-schepen Liesbeth Homans haar bezorgdheid over het feit dat alle arbeidsbeperkingen voor Roemenen en Bulgaren zijn weggevallen op 1 januari, met alle gevolgen van dien voor onze sociale zekerheid. De verklaring van Homans was zeer opmerkelijk, aangezien haar eigen partij de toetreding van Roemenië en Bulgarije heeft goedgekeurd in het Europees Parlement (alsook in het Vlaams en in het federaal Parlement). Het wegvallen van arbeidsbeperkingen en het vrije verkeer van personen zijn een logisch gevolg van het EU-lidmaatschap van beide landen.

Minister Bourgeois werd hierover ondervraagd in het Vlaams Parlement, maar ontkende dat het om een reëel probleem gaat.

In het Europees Parlement deed de N-VA er gisteren nog een schepje bovenop in het flip-floppen met standpunten.

N-VA-europarlementslid Mark Demesmaeker stemde voor een resolutie over het “Europese integratieproces van Kosovo” waarin het Europees Parlement ervoor pleit dat Kosovo lid moet worden van de EU, dat de visumplicht voor Kosovaren moet wegvallen en dat het land nog meer geld moet krijgen in het kader van de ‘pretoetredingssteun’. Het feit dat Kosovo enorme problemen van corruptie en georganiseerde misdaad kent, mag blijkbaar de pret niet drukken.

De N-VA stemde gisteren ook voor een uiterst ideologische resolutie over het vrije verkeer van personen die lijnrecht ingaat tegen de lidstaten die hun arbeidsmarkt en sociale zekerheid willen beschermen tegen massale armoede-immigratie en sociale dumping.

Onder meer voor volgende passages duwde Mark Demesmaeker op het groene stemknopje:

(M) “overwegende dat met het oog op de aanstaande Europese verkiezingen, het vrij verkeer van EU-burgers voor sommige politieke partijen een onderwerp van de campagne geworden is; overwegende dat het risico bestaat dat deze discussie, als die niet met rationele argumenten gevoerd wordt, tot stigmatisering van burgers uit sommige lidstaten of mobiele EU-burgers kan leiden en tot een toename van racisme en vreemdelingenhaat;”

(2) “protesteert krachtig tegen het standpunt van sommige Europese leiders die aandringen op verandering en beperking van het recht van vrij verkeer van burgers; verzoekt de lidstaten af te zien van handelingen die het recht van vrij verkeer, dat op centrale EU-wetgeving stoelt, zouden kunnen aantasten;”

(4) “verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat het recht van de Unie strikt wordt toegepast om te kunnen waarborgen dat alle EU-burgers gelijk worden behandeld en niet worden gediscrimineerd wat betreft de toegang tot werk, banen en arbeidsomstandigheden, beloning, ontslag, en sociale en fiscale voordelen, en zo te zorgen voor eerlijke mededinging tussen ondernemingen; en dringt er bij de nationale autoriteiten op aan elke ongerechtvaardigde beperking of belemmering van het vrij verkeer van werknemers en elke uitbuiting van werknemers tegen te gaan.”

Wat de N-VA goedkeurt in het Europees Parlement gaat lijnrecht in tegen wat de N-VA verklaart vanuit het Antwerpse schepencollege. Er bestaan blijkbaar meerdere N-VA’s, met tegenovergestelde programma’s…

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vlaams Belang : Roemenen en Bulgaren tegenhouden

(27/12/2013) Vanaf 1 januari 2014 moeten Roemenen en Bulgaren geen vergunning meer hebben om in België (of andere EU-landen) te werken. Dat zal leiden tot een nieuwe immigratiestrooom uit Bulgarije en Roemenië, en dus tot sociale ontwrichting. Enerzijds zullen de goedkopere arbeidskrachten uit beide landen Vlaamse werknemers uit de markt prijzen, anderzijds zal tegelijk ook het probleem van de sociale fraude aanzienlijk toenemen. De Roemenen en Bulgaren die via nepcontracten één dag werken en daarna ‘ontslagen’ worden en vervolgens een werkloosheidsvergoeding krijgen, zullen een een reusachtige last worden voor onze sociale zekerheid.

Het Vlaams Belang roept de federale regering op de overeenkomsten in verband de overgangsregeling voor Roemenen en Bulgaren op te zeggen. Verschillende EU-landen (zoals Groot-Brittannië en Duitsland) zijn zich perfect bewust van het probleem, maar durven of willen daar niet naar handelen. Als één lidstaat het initiatief neemt, zullen andere volgen.
Het is hypocriet om, zoals Liestbeth Homans nu doet namens het Antwerpse stadsbestuur, te wijzen op de problemen, terwijl de N-VA in 2006 in het Europees Parlement zonder verpinken de toetreding van Roemenië en Bulgarije heeft goedgekeurd. Wat nu te gebeuren staat, werd al in 2006 door het Vlaams Belang voorspeld.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

N-VA: linkse partij in Europees Parlement

rss_logoDeze week werd een linkse resolutie over ‘reproductieve gezondheid’ met een kleine meerderheid afgekeurd door het Europees Parlement. Het ging om een zeer omstreden tekst van Edite Estrela, een socialiste uit Portugal. Niet alleen wordt abortus omschreven als een mensenrecht, de ‘abortusdienstverlening’ (zo staat het er echt) zou verplicht moeten terugbetaald worden door de sociale-zekerheidsstelsels van alle lidstaten. En de scholen zouden hier de nodige aandacht moeten aan besteden.
Knettergek, temeer omdat de Europese Unie niet eens bevoegd is voor sociale aangelegenheden, laat staan voor onderwijs. Dat zijn zaken die op het niveau van de lidstaten (of van de regio’s of gemeenschappen) moeten geregeld worden. De linkerzijde in het Europees Parlement wil de EU echter als breekijzer gebruiken om abortus overal wettelijk en terugbetaalbaar te maken. In één beweging door worden de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de lidstaten weer eens een stuk verder ondermijnd.
Men zou denken dat zoiets totaal onaanvaardbaar zou zijn voor eenieder die zichzelf nationalist noemt. Welnu, voor Mark Demesmaeker van de N-VA is dat allemaal blijkbaar wel degelijk te pruimen. Demesmaeker stemde tegen het amendement van de EVP-fractie die het hele Estrela-verslag verving door een korte mededeling dat de EU zich niet moet bemoeien met de interne aangelegenheden van de lidstaten. Hij gaf Estrela zelfs een applausje nadat die hysterisch begon te fulmineren tegen het resultaat van de stemming (zo democratisch zijn onze linkse vrienden dus).
‘Rooie Danny’ Cohn-Bendit
De houding van Demesmaeker is niet zomaar een eenmalige, accidentele uitschuiver. De N-VA maakt immers, via de Europese Vrije Alliantie van linkse regionalistische partijen, deel uit van de groene fractie in het Europees Parlement. Deze fractie wordt geleid door Rebecca Harms en ‘Danny le Rouge’ Cohn-Bendit.
Cohn-Bendit is niet zomaar een linkse meeloper. De voormalige mei-68’er gaf op TV en in een boek openlijk toe seks met minderjarige kinderen te hebben gehad. Hij vond dat zeer normaal. In 2003 vroegen de Duitse autoriteiten de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid om te onderzoeken of hij geen onderdak had verleend aan zijn vriend Hans-Joachim Klein, een terrorist van de Rote Armee Fraktion (RAF) die uiteindelijk veroordeeld werd voor moord, poging tot moord en kidnapping. Cohn Bendit heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wist waar Klein was ondergedoken, en dat hij hem geld had gegeven om aan het gerecht te ontsnappen.
Cohn-Bendit is slim genoeg om te beseffen dat het staalharde, openlijke communisme niet meer te verkopen valt. Daarom is hij nu een groot pleitbezorger van het democratische centralisme van de EU, van een Europese superstaat. Samen met zijn nieuwe vriend Guy Verhofstadt gaf hij daarover een boekje uit, ‘Voor Europa.’
Voor Albanië in de EU
Maar terug naar de N-VA. Bart Staes van ‘Groen’ wees er onlangs in de Zevende Dag op dat de N-VA tussen 65 en 80% van de stemmingen meestemt met de rest van de groene fractie in het Europees Parlement. Dat is dus zeer veel. Ook deze week was dat weer het geval. Demesmaeker keurde bijvoorbeeld een amendement goed op een verslag over Albanië, waar het toekennen van de status van kandidaat-lidstaat “een incentive (aanmoediging) wordt genoemd in het integratieproces.” De N-VA steunt dus het waanzinnige idee om een roversnest als Albanië op te nemen in de EU…
Een ander voorbeeld van het merkwaardige stemgedrag van de N-VA was het voorstel voor vrouwenquota in de bestuurraden van beursgenoteerde ondernemingen, dat tijdens de plenaire vergadering van november werd goedgekeurd. Opnieuw een voorbeeld van verregaande politiek-correcte EU-bemoeizucht. Het komt erop neer dat het juiste geslacht belangrijker is dan bekwaamheid. Bedrijven die niet genoeg vrouwen tellen, zullen niet meer zullen mogen meedoen aan openbare aanbestedingen, en niet meer in aanmerking komen voor subsidies of andere steun. De N-VA stond echter voor een dilemma: de groene fractie was natuurlijk zeer sterk pro, maar de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka niet. Mark Demesmaeker ging bij het begin van de stemming van het verslag dan maar naar buiten voor (nemen we aan) een strategische plaspauze. Hij kwam iets te vroeg terug, net voor de eindstemming, en staarde wat naar het plafond om niet te moeten stemmen. Toen het volgende verslag ter stemming kwam, nam hij weer gewoon deel aan de stemmingen…
De N-VA is in het Europees Parlement een linkse partij, die systematisch alle regelgeving goedkeurt die leidt naar meer bevoegdheden en macht naar de Europese Unie, ten koste van de lidstaten. Dat was onder meer het geval met het Verdrag van Lissabon en met het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat er mee voor zorgt dat de eurozone een transferunie naar Belgisch model wordt. Ook inzake asiel en immigratie steunt de N-VA bijna altijd het lakse, wereldvreemde EU-beleid.
In eigen land zegt de N-VA op te komen voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen, maar in het Europees Parlement werkt diezelfde partij ijverig mee aan het afbouwen van de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de (toekomstige) lidstaten. Dat is een toch wel zeer merkwaardige spreidstand. Het Vlaams Belang daarentegen is consequent: het vecht voor Vlaamse onafhankelijkheid, en wil die onafhankelijkheid – wanneer ze een feit zal zijn – op geen enkele manier aangetast zien door de EU.
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather